Aktualita

Zvelebení okolí

Podrobnější informace k možnému rozvoji lokality ohraničené Nám. Dr. Václava Holého, Na Rokytce, U Libeňského pivovaru a okolí – zvelebení veřejného prostoru

Dále jsou uvedeny podrobnější informace k úvahám o možném rozvoji vyznačeném a očíslovaném na výkrese níže. Jedná se prvotní návrhy, které budou postupně upřesňovány a upravovány v návaznosti na konzultace s dalšími obyvateli lokality, vlastníky pozemků, samosprávou Městské části Praha 8, dotčenými orgány státní správy a pochopitelně také s ohledem na technické podmínky dotčených míst.
U některých otázek je možno hlasovat, hlasování je omezeno na IP adresu (zjednodušeně: na internetové připojení – domácnost má jeden hlas). Hlas nelze měnit. Komentáře můžete napsat do formuláře zcela dole. Je lepší, když se před hlasováním zaregistrujete (a přihlásíte), na hlasy neanonymních hlasujících se obecně bere větší zřetel.

1.   Zvelebení vnitrobloku domů u ulic Na Rokytce, Andrštova, U Libeňského Pivovaru a Pivovarnická

Vnitroblok domů u ulic Na Rokytce, Andrštova, U Libeňského Pivovaru a Pivovarnická je jedním z mála vnitrobloku v okolí, který je veřejně přístupný. Skutečně je také obyvateli z bližšího i vzdálenějšího okolí využíván. Dle našeho názoru je velmi žádoucí prostor vnitrobloku zvelebit a podpořit tak jeho sociální funkci. Myšlenkou je, aby prostor byl příjemný a lákal k užívání, procházkám, relaxování, setkávání se, aby v obyvatelích navozoval dobrou náladu, potěšil je svým vzhledem.

1.1.   úprava chodníků
1.1.1.     úprava chodníku mezi ulicemi Na Rokytce a U Libeňského pivovaru
1.1.1.1.  úpravu, nový povrch, provést z žulových dlažebních kostek (žulové dlažební kostky dodají místu charakter a působí příjemněji než asfalt nebo betonová dlažba)
1.1.2.     úprava chodníků „okruhu“ uvnitř vnitrobloku
1.1.2.1.  na jižní straně z velké části podmíněno vyřešením vlastnictví pozemků p.č. 2767, 2769/1, 2770/1 a 2771/7 k.ú. Libeň (podrobněji viz. bod 2)
1.1.2.2.  povrch chodníků opět ideálně ze žulové dlažby

1.2.   doplnění laviček
1.2.1.     pokud má vnitroblok lákat k využívání, potkávání se, odpočinku, relaxování, pak by lavičky každopádně měly být instalovány
1.2.2.     dle našich informací byly lavičky dříve ve vnitrobloku umístěné odstraněny z důvodu jejich již špatného technického stavu a z důvodu stížností některých obyvatel na hluk některých jiných obyvatel na lavičkách v pozdějších večerních hodinách přebývajících. Není řešením hluku a nestandardního chování některých obyvatel odstranění laviček, což se i již potvrdilo. Odstraněním laviček je pouze ztíženo užívání prostoru ostatním obyvatelům, zejména těm starším.

Jste pro doplnění laviček?

Nahrávání ... Nahrávání ...

1.3.   údržba, úprava a doplnění zeleně
1.3.1.     doplnění poškozených míst trávníku
1.3.2.     umístění a údržba ozdobných keřů
1.3.3.     umístění a údržba květin
1.3.4.     údržba stromů

1.4.   údržba případně doplnění stávajícího dětského hřiště

Chcete u dětského hřiště v důlku:

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

1.5.   doplnění zajímavého objektu
1.5.1.     např. menší vodotrysk se sochami, samotnou sochu nebo obdobný objekt, prostě něco zajímavého, příjemného
1.5.1.1.  vítáme návrhy bližších i vzdálenějších sousedů vnitrobloku ….

1.6.   zvážit umístění drobného sportovního náčiní/zázemí
1.6.1.     (např. hrazda, …)

1.7.   ochrana prostoru
1.7.1.     kamerový systém
1.7.1.1.  zvážit umístění kamerového systému. Domluvit se, zda je větším pozitivem jeho dohledová, preventivní funkce i schopnost zvýšit počet objasnění případných vandalství a jiných nežádoucích aktivit v místě nebo zda příliš zasahuje do soukromí obyvatel.

Jste pro přidání dalších kamer?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

1.7.2.     pravidelné pochůzky městské policie
1.7.3.     umístění cedulí u vchodů do prostoru, které každého uvítají, zároveň však upozorní na pravidla ve vnitrobloku (dodržování pořádku, sbírání psích exkrementů, dodržování nočního klidu…) zároveň poprosí o dodržování pravidel a případně upozorní, že při nedodržování bude volána městská či státní policie… (nebo tak něco)
1.7.3.1.  cedule u vstupu do prostoru by bylo možné umístit již nyní. Mimo informace dle 1.7.3 by mohly obsahovat sdělení, že se uvažuje o zvelebení prostoru vnitrobloku, více informací že je na www.naseliben.cz a že jakékoli návrhy a podněty jsou vítány (uvést kontakty)

1.8.   úklid a údržba prostoru
1.8.1.     pravidelný úklid prostoru
1.8.2.     pravidelná údržba (dětského hřiště, laviček, zeleně, případných dalších objektů)

Domníváme se, že je vhodné návrh řešení vnitrobloku řešit jako celek, aby návrh zeleně, umístění a typ laviček, typ a trasy chodníku, dětské hřiště a případné další prvky byly zkoordinovány a svým promyšleným řešením a sladěným vzhledem přispěly k funkčnosti a estetické hodnotě místa.

2.   Výkup/směna pozemků ve vnitrobloku

Několik pozemků ve vnitrobloku je ve vlastnictví soukromé osoby. Jedná se o pozemky p.č. 2767, 2769/1, 2770/1 a 2771/7 k.ú. Libeň, viz plánovaný Dům seniorů.

Tyto pozemky jsou velmi důležité pro budoucí rozvoj a zvelebení vnitrobloku, neboť pokud zůstanou ve vlastnictví soukromé osoby, tak tyto nemohou být zvelebeny pro veřejné užívání ani nemohou být řádně udržovány. Navíc, pokud by se na těchto pozemcích realizovala stavba uvažovaná jejich vlastníkem byla by dnešní podoba a funkce vnitrobloku zásadně narušena. Vnitroblok by byl v půlce přehrazen, výrazně by se zmenšila jeho veřejně využitelná velikost, prostor by ztratil volnost, vzdušnost. Ztížilo by se zvelebení vnitrobloku a zejména zbytek jeho jižní části by se stal prakticky nevyužitelný.

(Proti záměru výstavby na uvedených pozemcích ve vnitrobloku se zvedl výrazný odpor obyvatel lokality (související petici za krátkou dobu podepsalo přes 800 obyvatel), se stavbou nesouhlasí Městská část Prahy 8, investorovi byl záměr zamítnut místním stavebním úřadem i odvolacím orgánem.)

Z hlediska možnosti zvelebení vnitrobloku a v podstatě z důvodu zachování ojedinělého veřejně přístupného vnitrobloku v podobě, která je, a zejména po zvelebení bude, výrazným přínosem pro obyvatele z místa i širšího okolí, je dle našeho názoru žádoucí a ve veřejném zájmu, aby pozemky p.č. 2767, 2769/1, 2770/1 a 2771/7 k.ú. Libeň byly Městskou částí Praha 8 nebo Magistrátem hl.m. Prahy vykoupeny či směněny. Zvelebení vnitrobloku (a okolí, jak navrhováno v tomto dokumentu) dle našeho přesvědčení výrazně pozitivně zasáhne do vnímání prostoru, pozitivně ovlivní vztah lidí zde bydlících k danému místu, napomůže jejich ztotožnění se s prostorem, zlepší jejich chování a náladu a přispěje tomu, že obyvatelé nebudou zdejší veřejný prostor užívat pouze jako tranzitní místo mezi jejich bytem a prací, školou a podobně, ale i jako místo pro scházení se, popovídání si, procházku, pobytí.

Za účelem výkupu/směny pozemků jednáme a budeme jednat s:
1.   Městskou částí Praha 8
2.   Magistrátem hl.m. Prahy
3.   vlastníkem pozemků.

3.   Zklidnění a „zobytnění“ křižovatek

Cílem zklidnění a „zobytnění“ křižovatek a dopravního zklidnění celé lokality ohraničené Nám. Dr. Václava Holého, Na Rokytce a U Libeňského Pivovaru je dání více prostoru chodcům, případně upřednostnění pěších před automobily, přičemž však není cílem automobily limitovat jinak než snížením rychlosti a povinností řidičů dávat chodcům přednost.

Lokalita, kde je uvažováno se zklidněním dopravy je z naprosto převažující většiny pouze rezidenční oblastí a  zdejší doprava je pouze obslužná pro danou lokalitu.

Pro lokalitu ohraničenou Nám. Dr. Václava Holého, Na Rokytce a U Libeňského Pivovaru tedy jako možnost vidíme:
3.1.   zvýšit prostor křižovatek a také některých přechodů pro chodce na úroveň přilehlých chodníků
3.1.1.    povrch, provést z žulových dlažebních kostek (žulové dlažební kostky dodají místu požadovaný charakter a působí příjemněji než asfalt nebo betonová dlažba)
3.1.2.    vytvoří se vlastně malá příjemná náměstí
3.1.3.    přednostně zvýšit přechod u mostu přes Rokytku (přes ul. Na Rokytce, u Stejskalovy ul.) – prochází po něm větší množství dětí do školy

Rozvoj lokality a zklidnění dopravy

Rozvoj lokality a zklidnění dopravy

Jste pro zklidnění křižovatek?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

3.1.4.     v blízkosti takto upravených křižovatek
3.1.4.1.  osadit lavičky
3.1.4.2.  umístit zeleň (za současného posouzení bezpečnosti dopravy, rozhledových poměrů) (někde do květináčů, někde do rostlého terénu)
3.1.4.2.1.  stromky (vhodné, aby příliš nevyrostly a nestínily, nekolidovaly se stavbami/prostorem, nebránily rozhledu)
3.1.4.2.2.  květiny
3.1.5.     uvedeným odlišením a zvýšením prostoru křižovatek také v mnoha případech dojde k žádoucímu propojení nyní silnicí oddělených míst
3.1.5.1.  u všech křižovatek ulice Na Rokytce dojde k propojení s břehem Rokytky a chodníčkem tam v některých místech vedoucím
3.1.5.2.  u křižovatek u Nám. Dr. Václava Holého dojde k propojení s vlastním náměstím

3.2.   zřízení obytné zóny ve smyslu §39 zákona 361/2000 Sb. o silničním provozu (viz. text §39 v příloze)

Ukázka zklidnění a „zobytnění“ křižovatek Praha 6:

Praha 6 - Národní Obrany

Praha 6 – Národní Obrany

Praha 6 - Čkalova ul

Praha 6 – Čkalova ul.

Ukázka zklidnění a „zobytnění“ křižovatek Praha 7:

Praha 7 - Tusarova

Praha 7 – Tusarova ul.

4.   Zútulnění a ozelenění celé lokality

4.1.   prostor kolem Rokytky (mezi ulicí Na Rokytce a řekou) – tento prostor je možné poměrně jednoduše velmi povznést, využít krásy řeky a okolní zeleně
4.1.1.     rekonstruovat zábradlí podél Rokytky, zábradlí by mělo být podobné jako dnes, tedy spíše spojující prostor s řekou, umožňující využití krásy řeky, než zábradlí prostor oddělující (ideálně pouze opravit stávající)
4.1.2.     upravit, doplnit, udržovat zeleň
4.1.3.     doplnit lavičky
4.1.4.     úprava břehů Rokytky

4.2.   doplnění zeleně a údržba zeleně
4.2.1.     stromky (někde do květináčů, někde do rostlého terénu)
4.2.2.     květiny (někde do květináčů, někde do rostlého terénu)
4.2.3.     údržba stávající a doplněné zeleně

4.3.   lavičky na vhodná místa (viz. také bod. 3.1.4.1)

4.4.   rekonstruovat doposud nezrekonstruované chodníky

4.5.   snižování hluku z okolních dopravních tepen (silnice i železnice)

5.   Další cíle

4.6.   častější dohled městské policie

4.7.   zrychlení plánovaného zdvojnásobí počtu protipovodňových čerpadel na Rokytce

Úvahy o financování záměru

Pro rozvoj a realizaci záměru uvažujeme s kombinací následujících možností financování:

 • Městská část Praha 8
 • Magistrát hl.m. Prahy
 • příspěvky domů v bližším a vzdálenějším okolí
 • dotace
 • dary
 • dobrovolnictví

Uvítáme pomoc

 • dotační problematika
 • prezentace záměru
 • odborné rady
 • projekční pomoc
 • finanční příspěvky
 • a zejména vaše názory, podněty a podporu Smile

Komentáře

Aktualita — 4 komentáře

 1. Už jsem telefonoval s nějakým pánem, který má mít na MČ Pha 8 na starosti přípravu modrých zón, ale asi to nijak neřešil, protože se přes 14 dní nic neděje.
  Jde mi o to, že vyznačená modrá zóna na můstku přes Rokytku (navazující na ulici Pivovarnická), je vyloženě nebezpečná. Pokud se na mostě postaví byť i jen osobní auto (nemluvě o dodávce nebo ještě něčem větším), při příjezdu od ulice Pivovarnická nebo Na Rokytce (od ulice Bednářská) není na most vidět a je opravdu nebezpečné tudy byť i jen projíždět, natož odbočovat na můstek k ulici Stejskalova …
  Kdyby se modrá zóna přenesla z pravé strany mostu (při jízdě z našeho sídliště) na levou, byl by problém vyřešen. Vzhledem ke skutečnosti, že ulice Na Rokytce je jednosměrná, pokud bude automobil z mostu odbočovat do ulice Na Rokytce směrem k náměstí Dr. Holého, nemůže jej odtud nikdo ohrozit i když tam nebude mít výhled, protože v protisměru by nikdo neměl jet … a při jízdě mezi Pivovarnickou nebo Na Rokytce od Bednářské by nebyl výhled na můstek nijak omezen …
  Nevím, co by se s touto časovanou bombou ještě dalo dělat …

 2. Spíš než na žulovou dlažbu kladu důraz na ZÁKAZ venčení psů na chodnících a ve veřejné zeleni!!! Nemá cenu umisťování laviček v místech, kde je půda prosáklá psí močí a šlápnout do „zapomenuté“ hromádky je přímo odpuzující!! Přitom mají pejskaři k dispozici velké psí hřiště. Větší, než jaké je dáváno k dispozici dětem… Už je na čase aby se tímto problémem začal zajímat někdo kompetentní, kdo má sílu a moc s tím něco udělat. Nejprve úklid a pak zkrášlování!!!!!

Napsat komentář